Privacy policy

Ingram Micro privacyverklaring voor werving en aanstelling

Deze Ingram Micro-privacyverklaring voor werving en inhuur (deze "Privacyverklaring voor werving") legt uit hoe Ingram Micro Inc., een Deleware-bedrijf en bedrijven die wij bezitten of beheren ("Filialen"), uw persoonlijke gegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt of die wij van uw geautoriseerde derden ontvangen, verzamelen, gebruiken, opslaan, verwerken, bekendmaken en verwijderen. Deze privacyverklaring voor werving schetst ook uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

Let op, onze algemene privacypraktijken worden behandeld in onze privacyverklaring. Als u meer informatie wilt over hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken, raadpleegt u dan onze privacyverklaring, die beschikbaar is op corp.ingrammicro.com/Privacy-Statement.aspx.

We raden u aan om deze volledige privacyverklaring voor werving en onze algemene privacyverklaring volledig te lezen, zodat u geheel op de hoogte bent.

Als u de online loopbaanmiddelen van Ingram Micro gebruikt, verzamelen wij persoonlijke gegevens die u indient op de website en gebruiken wij deze voor wervingsgerelateerde doeleinden. We kunnen ook cookies en andere trackingstechnologieën gebruiken in overeenstemming met onze algemene privacyverklaring corp.ingrammicro.com/Privacy-Statement.aspx om personen een gepersonaliseerde online ervaring te bieden, relevante informatie over loopbanen en kansen bij Ingram Micro te sturen en de effectiviteit van onze wervingsinspanningen en middelen te analyseren.

Wie verzamelt uw persoonlijke gegevens?

Wanneer u solliciteert naar een baan bij Ingram Micro, verzamelt en gebruikt Ingram Micro uw persoonlijke gegevens tijdens het werven en de eventuele wervingsprocedures. Zoals beschreven in deze privacyverklaring, kunnen uw persoonlijke gegevens door Ingram Micro worden bewaard en gebruikt voor het beoordelen van uw kwalificaties voor werk, zoals vereist door de wet, of zoals hieronder anders wordt beschreven. Zie hieronder de informatie die Ingram Micro over u van derden kan ontvangen.

"Ingram Micro" ("wij", "ons", "onze") heeft betrekking op de specifieke Ingram Micro-filialen, dochterondernemingen en gecontracteerde dienstverleners (een lijst is op aanvraag beschikbaar) die uw persoonlijke gegevens zullen verzamelen, gebruiken en onderhouden. Gegevens in verband met uw sollicitatie, onze wervingsprocessen, onze talentmanagementprocessen en eventuele wervingsprocedures als uw arbeidscontract wordt verlengd.

Welke persoonlijke gegevens verzamelt Ingram Micro?

Persoonlijke gegevens die van u worden verzameld

De soorten persoonlijke gegevens die we rechtstreeks van u verzamelen en verwerken wanneer u solliciteert naar een baan bij Ingram Micro omvatten (maar zijn niet beperkt tot):

 • Identificatiegegevens en contactgegevens - inclusief uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens, geslacht (alleen Amerikaanse aanvragers), geboortedatum, nationaliteit, nationale identiteitsbewijzen (zoals BSN-nummer(s), nationale identiteitskaart/paspoort));
 • Arbeidsverleden - zoals vorige werkgevers en functietitels/functies;
 • Achtergrondinformatie - zoals academische/professionele kwalificaties, beroepskwalificaties, opleiding, gegevens die zijn opgenomen in uw cv (waaronder mogelijke gegevens van lidmaatschappen of interesses met gevoelige persoonlijke gegevens), transcripties en werkreferenties;
 • Gegevens van uw genomineerde referenties (inclusief hun naam, contactgegevens, werkgever en functie);
 • Gegevens over uw immigratiestatus;
 • Eerdere sollicitaties/functies (informatie over eerdere sollicitaties bij Ingram Micro en/of een eerder arbeidsverleden bij Ingram Micro; en
 • Andere informatie die u vrijwillig verstrekt tijdens het hele proces, onder meer via beoordelingscentra, oefeningen en sollicitatiegesprekken.
 • Informatie verstrekt door referenties;
 • Overige achtergrondinformatie verstrekt of bevestigd door academische instellingen en opleidings- of certificeringsaanbieders;
 • Strafregistergegevens verkregen door middel van strafregistratiecontroles;
 • Informatie verstrekt door wervingsbureaus of headhunters; en
 • Informatie verzameld uit openbaar beschikbare bronnen, inclusief sociale mediaplatforms, of andere beschikbare online informatie die u gebruikt.

 Als algemene regel proberen wij tijdens het wervingsproces geen van de volgende zaken te verzamelen of te verwerken: informatie die uw ras of etnische afkomst, religieuze, politieke of filosofische overtuigingen of lidmaatschap van een vakbond onthult; genetische gegevens; biometrische gegevens met het oog op unieke identificatie; of informatie over uw gezondheid/seksleven ("Gevoelige persoonlijke gegevens"), tenzij wettelijk is toegestaan of waar nodig om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving.

In sommige omstandigheden moeten we mogelijk een aantal gevoelige persoonlijke gegevens verzamelen, of om een vrijwillige openbaarmaking vragen voor legitieme, wervingsgerelateerde doeleinden: bijvoorbeeld informatie over uw raciale/etnische afkomst, geslacht en handicaps met het oog op kansenmonitoring van gelijke behandeling, om te voldoen aan antidiscriminatiewetgeving en voor rapportageverplichtingen van de overheid; of informatie over uw fysieke of mentale conditie om geschiktheid te overwegen voor het wervingsproces en/of de betreffende functie. U kunt op vrijwillige basis tijdens het wervingsproces andere gevoelige persoonlijke gegevens verstrekken.

Persoonlijke gegevens verzameld uit andere bronnen

De soorten persoonlijke gegevens die we van andere bronnen verzamelen en verwerken wanneer u solliciteert bij Ingram Micro omvatten (maar zijn niet beperkt tot):

Wanneer persoonlijke gegevens uit andere bronnen worden verzameld, zal dit alleen worden gedaan wanneer dit is toegestaan en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Waar toegestaan door de wet, kan Ingram Micro een contract afsluiten met een derde partij om een achtergrondscreening vóór de tewerkstelling uit te voeren. De inhoud van achtergrondcontrolegegevens verschilt per land om te voldoen aan lokale vereisten, maar kan informatie bevatten die is verzameld uit openbaar beschikbare bronnen, uw vroegere werkgevers of collega's, scholen die u hebt bezocht, kredietrapportbureau's en strafregisterbestanden. Dit soort informatie wordt alleen verzameld met uw voorafgaande toestemming en u ontvangt meer informatie over de aard van een dergelijke achtergrondcontrole voordat deze begint. Indien vereist door de toepasselijke lokale wetgeving, kan u worden gevraagd om bepaalde achtergrondcontrolegegevens (die gevoelige persoonlijke gegevens kunnen bevatten) rechtstreeks aan Ingram Micro te verstrekken.

Door uw informatie in te dienen, erkent u dat u deze privacyverklaring voor werving en onze algemene privacyverklaring hebt gelezen en begrepen. U bent niet verplicht om alle gevraagde informatie aan Ingram Micro te verstrekken, maar als u dit niet doet, kan dit ertoe leiden dat een sollicitatie bij Ingram Micro niet kan worden afgerond.

Door uw persoonlijke gegevens in te dienen, erkent u dat alle door u gemaakte verklaringen waar en correct zijn naar beste weten en overtuiging en dat u bewust geen informatie van een ongunstige aard hebt weggelaten. Als u onjuiste informatie verstrekt, komt u mogelijk niet in aanmerking voor een baan.

Wat doet Ingram Micro met uw persoonlijke gegevens?

Ingram Micro gebruikt uw persoonlijke gegevens om:

 • Uw geschiktheid te beoordelen voor de functie waarvoor u solliciteert en voor toekomstige functies die mogelijk beschikbaar komen;
 • Administratieve taken uit te voeren (om u bv. te vergoeden voor kosten in verband met het sollicitatiegesprek);
 • Analyse van onze sollicitantenpool uit te voeren om beter te begrijpen wie solliciteert op functies bij Ingram Micro en hoe toptalent aan te trekken;
 • In sommige gevallen uw online sollicitatiegesprek vast te leggen ter beoordeling door extra wervers en wervingsmanagers. In dergelijke gevallen zullen we uw uitdrukkelijke toestemming vragen om het op te nemen;
 • U in een database in te voeren wanneer u solliciteert voor een functie. Wij zullen in overeenstemming met uw marketing- en communicatievoorkeuren toekomstige mailings sturen over posities en evenementen van Ingram Micro;
 • Uw contactgegevens (alleen) over te brengen naar Ingram Micro Talent Connection, een website die we bijhouden om u op de hoogte te stellen van nieuwe functies die voor u van belang kunnen zijn, in overeenstemming met uw communicatievoorkeuren. Uw contactgegevens worden door Ingram Micro Talent Connection gebruikt om u uit te nodigen u aan te melden voor toekomstige vacatures en uitnodigingen voor wervingsevenementen van Ingram Micro, evenals één vervolgherinnering. Als u lid wordt van Ingram Micro Talent Connection, heeft u in de toekomst mogelijkheden om u af te melden voor het ontvangen van berichten en waarschuwingen als u daarvoor kiest; en
 • Wettelijk verplichte rapportages uit te voeren en op een juridisch proces te reageren.

Met wie wij uw persoonlijke gegevens delen en overdragen naar het buitenland

We kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan de volgende categorieën ontvangers:

 • Onze filialen die persoonlijke gegevens verwerken voor doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring voor werving, of die aan u worden meegedeeld wanneer wij uw persoonlijke gegevens verzamelen.  Een lijst met onze huidige filialen is op aanvraag beschikbaar.
 • Geautoriseerd personeel bij onze dienstverleners, waaronder:
  • Jobvite, die het kandidatentrackingsysteem van Ingram Micro beheert en ondersteunt;
  • Workday, die ons personeelsmanagementsysteem beheert en ondersteunt (als uw sollicitaties succesvol zijn en u werknemer bij Ingram Micro wordt);
  • Bedrijven die zijn gecontracteerd om achtergrondonderzoeken uit te voeren, indien van toepassing. Deze bedrijven kunnen in een ander land zijn gevestigd en kunnen gegevens verkrijgen van andere landen waar u hebt gewoond, gewerkt of gestudeerd, wat relevant kan zijn als onderdeel van een achtergrondcontrole. U ontvangt meer informatie over dergelijke controles voordat deze begint;
 • Overheidsfunctionarissen waar wettelijke rapportagevereisten kunnen bestaan, of wetshandhavingsinstanties of particuliere procespartijen in reactie op een geldig proces van wetshandhaving (bevelschrift, dagvaarding of gerechtelijk bevel);
 • Indien nodig om potentiële, bedreigde of feitelijke wettelijke claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen;
 • Waar nodig om uw vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen;
 • Een opvolger van Ingram Micro in het geval dat het bedrijf geheel of gedeeltelijk bedrijven verkoopt of afstoot; en
 • Waar u uw toestemming voor hebt gegeven.

In sommige gevallen kan het hierboven beschreven onderdeel ertoe leiden dat uw persoonlijke gegevens internationaal, inclusief vanuit de Europese Economische Ruimte naar een land daarbuiten worden doorgegeven. Deze landen kunnen gegevensbeschermingswetten hebben die verschillen van de wetten van uw land (en in sommige gevallen mogelijk minder beschermend zijn).

Onze filialen en externe dienstverleners zijn voornamelijk over de hele wereld actief.  Zowel ons hoofdkantoor als onze dienstverlener voor het kandidatentrackingsysteem van Ingram Micro opereren vanuit de Verenigde Staten.  Dit betekent dat wanneer wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, wij deze in dit land mogelijk zullen verwerken.

We hebben echter passende voorzorgsmaatregelen genomen om te waarborgen dat uw persoonlijke gegevens beschermd blijven in overeenstemming met deze privacyverklaring voor werving. Dit zijn onder andere:

 • uitvoering van de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie (krachtens artikel 46.2 van de Algemene verordening gegevensbescherming) tussen onze filialen en onze externe dienstverleners;

Wettelijke basis voor de verwerking van persoonlijke gegevens (alleen sollicitanten in de EER)

Krachtens de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming, is onze wettelijke basis voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens als onderdeel van het wervingsproces:

 • ons legitieme belang (die niet wordt ondermijnd door uw gegevensbeschermingsbelangen of uw fundamentele rechten en vrijheden, met name rekening houdend met de waarborgen die wij hebben ingesteld);
 • om te voldoen aan de geldende immigratiewetgeving en/of arbeidswetgeving en -voorschriften;
 • om stappen te nemen voorafgaand aan het aangaan van een arbeidsovereenkomst met u, als u in aanmerking komt voor een baan;
 • in omstandigheden waarin u de gegevens openbaar hebt gemaakt;
 • waar we uw toestemming voor hebben om dat te doen. Waar we uw toestemming hebben gevraagd om uw persoonlijke gegevens te verwerken, hebt u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken; en
 • om de rechten en belangen van Ingram Micro, onze werknemers, sollicitanten en anderen te beschermen, zoals vereist en toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

Als we u vragen persoonlijke gegevens te verstrekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om een contract met u te sluiten, zullen we dit op het relevante tijdstip duidelijk maken en u adviseren of het verstrekken van uw persoonlijke gegevens verplicht is (evenals de mogelijke gevolgen als u uw persoonlijke gegevens niet verstrekt). 

Als u vragen hebt over of nadere informatie wenst over de rechtsgrondslag waarop wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens.

Hoe lang bewaart Ingram Micro mijn persoonlijke gegevens?

Persoonsgegevens worden opgeslagen in overeenstemming met toepasselijke wetgeving en bewaard zolang het nodig is voor het uitvoeren van de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring voor werving, of zoals anderszins vereist door toepasselijke wetgeving. Over het algemeen betekent dit dat uw persoonlijke gegevens worden bewaard:

 • In overeenstemming met de bewaartermijnen die zijn uiteengezet in kennisgevingen van werknemersprivacy of andere personeelsbeleidsregels (als u onze werknemer wordt);
 • Voor sollicitanten in Europa een periode van 1 jaar na bevestiging dat uw aanvraag niet succesvol was tenzij u ons verzoekt om uw sollicitatie te verwijderen.
 • Voor sollicitanten in de Verenigde Staten een periode van 5 jaar na bevestiging dat uw aanvraag niet succesvol was tenzij u ons verzoekt om uw sollicitatie te verwijderen, of
 • voor alle andere sollicitanten een periode van 2 jaar na bevestiging dat uw aanvraag niet succesvol was tenzij u ons verzoekt om uw sollicitatie te verwijderen.

Ingram Micro kan echter met uw toestemming de persoonlijke gegevens gebruiken die tijdens het wervingsproces zijn verzameld, om u voor nieuwe functies in aanmerking te laten komen en, indien van toepassing, om naar een eerdere sollicitatie te verwijzen als u in de toekomst opnieuw een cv of andere informatie aan Ingram Micro verstrekt, evenals voor systeembeheer, om onderzoek en analyse uit te voeren en om u uit te nodigen om deel te nemen aan Ingram Micro Talent Connection.  Wanneer u uw toestemming geeft, zullen wij uw persoonlijke gegevens bewaren totdat u uw toestemming intrekt, maar als we vaststellen dat er binnen 5 jaar geen verdere sollicitaties bij Ingram Micro zijn ingediend, of andere interactie met ons is aangegaan, zullen we uw persoonlijke gegevens automatisch verwijderen. 

Hoe Ingram Micro uw persoonlijke gegevens beschermt

Ingram Micro maakt gebruik van passende organisatorische, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of misbruik. Als we contracten afsluiten met externe dienstverleners om diensten te verlenen die hen in staat stellen om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens, eisen wij via een contract van hen dat zij vergelijkbare beveiligingscontroles hebben.

Uw rechten op gegevensbescherming

U kunt de rechten die voor u beschikbaar zijn onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, als volgt uitoefenen:

 • Als u toegang wenst tot uw persoonlijke gegevens, deze wilt corrigeren, bijwerken of wilt verwijderen, kunt u dit op elk gewenst moment doen door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens. 
 • Als u zich binnen de Europese Economische Ruimte bevindt, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, ons vragen om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken of portabiliteit van uw persoonlijke gegevens aan te vragen. Nogmaals, u kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens.
 • Als we uw persoonlijke gegevens met uw toestemming hebben verzameld en verwerkt, kunt u uw toestemming op elk gewenst moment intrekken.  Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van verwerkingen die we voorafgaand aan uw opname hebben uitgevoerd, noch zal dit van invloed zijn op de verwerking van uw persoonlijke gegevens, in vertrouwen uitgevoerd op rechtmatige verwerkingsgronden anders dan op toestemming.
 • U hebt het recht om bij een autoriteit voor gegevensbescherming een klacht in te dienen over onze verzameling en ons gebruik van uw persoonlijke gegevens.  Neem voor meer informatie contact op met uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming. (Contactgegevens voor gegevensbeschermingsautoriteiten in de Europese Economische Ruimte zijn hier beschikbaar.)

We reageren op alle verzoeken die we ontvangen van personen die hun gegevensbeschermingsrechten willen uitoefenen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wijzigingen

We kunnen deze privacyverklaring voor werving van tijd tot tijd bijwerken als reactie op veranderende juridische, technische of zakelijke ontwikkelingen. Wanneer we deze privacyverklaring voor werving bijwerken, zullen we gepaste maatregelen nemen om u te informeren, in overeenstemming met de betekenis van de wijzigingen die we aanbrengen.  Wij zullen voor alle belangrijke wijzigingen om uw toestemming vragen als en waar dit wordt vereist door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

U kunt zien wanneer deze privacyverklaring voor werving voor het laatst is bijgewerkt door de "laatst bijgewerkte" datum bovenaan deze privacyverklaring voor werving te controleren. 

Hoe u contact met ons kunt opnemen

Als u een vraag, opmerking, of klacht hebt, of een kopie van de algemene privacyverklaring van Ingram Micro wilt ontvangen of als u ervoor kiest om uw gegevensprivacyrechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via e-mail privacy@ingrammicro.com.

Als u zich binnen de Europese Economische Ruimte bevindt, is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens de Ingram Micro-filiaalmedewerker die de jobsearch uitvoert.

Onze functionaris voor gegevensbescherming is bereikbaar op Aaron.Mendelsohn@ingrammicro.com 

Werken voor mooie merken

Werken bij Ingram Micro betekent werken voor mooie merken zoals:

 

Jobalert aanmaken

Ontvang wekelijks de laatste vacatures in je mailbox

Vakgebieden

Voorwaarden