"Het is fijn dat ik bij Ingram die ruimte krijg om te blijven groeien"

English version click here

Onze mensen zijn de hartslag van de organisatie, de kracht van Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services. Wij zijn enorm trots op onze talenten! Zij laten ons hart sneller kloppen. Teamleider Roberta is een voorbeeld van zo een talent binnen de organisatie. Roberta heeft in 5 jaar flinke stappen gezet binnen de organisatie. Ze kreeg een vast contract en groeide door van uitzendkracht in de functie van operator naar haar huidige functie van Teamleider waarin zij verantwoordelijk is voor het aansturen van ruim 200 medewerkers in het hart van onze logistieke operatie.

Img 2651

Roberta Pamerneckaite is teamleider bij Ingram Micro CLS, een belangrijke functie binnen ons warehouse. Roberta bepaalt, met haar team, het succes op de werkvloer. Onderdeel van het succes is dat het team zich goed voelt op de werkvloer en ruimte en aandacht krijgt om te floreren. Daar ligt de meerwaarde van een goede teamleider. Een teamleider moet oog hebben voor de ontwikkeling van zowel het team als de individuen waar hij of zij verantwoordelijk voor is. Een eigenschap die bij Roberta van nature bezit: ‘Mijn vader zei altijd dat ik mijn hart op de juiste plek heb. Ik sta open voor iedereen en geef mijn team de ruimte om zichzelf te zijn’. 

Vertrouwen

Vijf jaar geleden ben ik naar Nederland gekomen om tijdens de piek periode aan de slag te gaan bij Ingram. Het idee was tijdelijk, even weg uit Litouwen waar er minder mogelijkheden waren. Samen met mijn vriend hebben we bewust gekozen voor Nederland, vooral omdat mijn vriend een fietsliefhebber is. Ik ben gestart als uitzendkracht zonder plannen, verwachtingen of ambities maar met een gezonde dosis inzet.

Omdat ik er vanuit ging dat het tijdelijk was, had ik verder geen directe ambities of verwachtingen en heb ik me altijd voor 100% ingezet. Daarnaast leverde ik regelmatig ideeën aan met verbeter voorstellen, om nog sneller en slimmer te werken. Dat is bij de Team Coördinatoren en Team Leiders opgevallen, want na ruim een jaar kreeg ik een contract aangeboden inclusief de promotie naar Team Coördinator. Ik had het totaal niet verwacht en was erg blij, maar vond het ook een moeilijke situatie. Vooral omdat ik plots ‘boven’ mijn directe collega’s zou komen te staan. Intern werd er destijds niet helder gecommuniceerd waarom ik uitgekozen was. Dat zorgde voor wat weerstand. Dat vond ik moeilijk en heel eerlijk, het heeft me wat slapeloze nachten opgeleverd. Toch ben ik met frisse moed aan de slag gegaan als TC. 

Ik ben tijdens de start goed begeleid en gesteund door collega TC’s en Teamleiders. De spanning was uiteindelijk nergens voor nodig. De collega’s waar ik voorheen mee op de werkvloer stond waren, juist trots op de stap die ik maakte, zij zagen weer wat de groei mogelijkheden zijn bij Ingram, als je inzet toont. Kansen genoeg! Dat gaf me het vertrouwen om vooruit te kijken, ambitie te hebben en te groeien naar de functie van Teamleider. 

Img 2669


De kracht van een goede teamleider

Mijn vader vertelde mij altijd dat ik mijn hart op de juiste plek heb [zegt ze lachend]. Ik sta open voor iedereen en geef mijn team de ruimte om zichzelf te zijn. Mijn team voelt zich daarom comfortabel genoeg om even sarcastisch tegen mij te zijn over de gang van zaken op de werkvloer, om gewoon even te ventileren. Vervolgens steken we samen weer de schouders eronder. Eerlijkheid, respect en transparantie zijn daarom enorm belangrijke eigenschappen van een goede Teamleider.

Ik ben graag onder de mensen, je moet als teamleider sociaal zijn, open staan voor je medewerkers en duidelijk kunnen communiceren. Ik gebruik zelf veel humor en zelfspot en ik merk dat zowel directe collega’s als uitzendkrachten daarom geen drempel voelen om iets aan mij te vragen. Dit vind ik zelf ook erg belangrijk, dat mijn collega’s zonder zorgen iets durven te zeggen of vragen. Toen ik net was gestart bij Ingram voelde ik wel een drempel. Dat vond ik erg vervelend en dat kwam de sfeer niet ten goede. 

Gelukkig is er in vijf jaar tijd veel veranderd in positieve zin. Nu ik zelf deze rol uitvoer, zorg ik ervoor dat ik voor mijn team klaar sta. Bij onze meetings en stand-ups betrek ik het hele team en geef ik aan dat iedereen, met welke vraag dan ook, altijd bij mij terecht kan. Tijdens mijn rondes op de werkvloer zorg ik ervoor dat ik met iedereen een kort praatje maak om te weten hoe ze zich voelen en of ze lekker in hun vel zitten. Als het team goed in hun vel zit, gaat het automatisch beter op de werkvloer.

Blijven groeien! 

Ik heb in de rol van Teamleider in korte tijd veel kennis opgedaan over de logistieke processen, maar ook mijn mensenkennis is flink vooruit gegaan. En alsnog zie ik voldoende ruimte om te groeien. Zowel inhoudelijk gericht op de logistieke processen als persoonlijk. Ik blijf dagelijks leren en ben best kritisch op mezelf. De mogelijkheid om iedere dag weer iets beter te zijn dan de dag ervoor, geeft me energie en motiveert me om het maximale uit mezelf te halen. 

Img 2658

Het is fijn dat ik bij Ingram die ruimte krijg om te blijven groeien. Ik ben gestart als uitzendkracht en door mijn inzet en betrokkenheid heb ik de stap kunnen maken naar TC en TL. Een voorbeeld dat echt alles mogelijk is binnen Ingram en dat draag ik graag uit naar de collega’s op de werkvloer. Heb je ambities, spreek het dan uit, dan ga ik met je kijken naar de mogelijkheden.

Img 2670


Waar gaat je hart sneller van kloppen?

Van mijn team! Daar ligt ook mijn grootste prestatie. Toen ik startte als Teamleider veranderde ik van ploeg. Dat was even wennen en het voelde weer als nieuw. In de nieuwe ploeg zaten meerdere collega’s van verschillende nationaliteiten. Dat is best een uitdaging om van al die verschillende persoonlijkheden en nationaliteiten een geolied team te maken. Daar heb ik de focus op gelegd. Door iedereen voldoende aandacht te geven,  grapjes te maken en open te communiceren, hebben we nu een fijne werkomgeving neergezet waar iedereen gelijk is. Dat merk je op de werkvloer, want de sfeer is flink verbeterd, collega’s voelen geen drempel meer en dat zie je ook terug aan de positieve resultaten! Daar gaat mijn logistieke hart sneller gaat kloppen.

Heb jij leidinggevende ambities en kun jij mensen in hun kracht zetten? Dan hebben wij de uitdaging voor jou!

Solliciteer nu op de vacature Teamleider Logistiek!

Img 2667


Our people are the heartbeat of the organization, the strength of Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services. We are very proud of our talents! They make our hearts beat faster. Team leader Roberta is an example of such talent within the organization. Roberta has taken significant steps within the organization in 5 years. She grew from a temporary worker in the position of an operator to her current Team Leader position, in which she is responsible for managing more than 200 employees at the heart of our logistics operation.

Img 2651

Roberta Pamerneckaite is team leader at Ingram Micro CLS, an important position within our warehouse. The team leader, with the team, determines the success in the workplace. Part of the success is that the team feels good in the workplace and is given attention to thrive. That is where the role of a good team leader lies. A team leader must have an eye for the personal development and team development of the people he or she is responsible for. A quality that comes naturally to Roberta. "My father always said I have my heart in the right place. I am open to everyone and give my team the space to be themselves "

Trust

I came to the Netherlands five years ago to work at Ingram during the peak period. The idea was temporary, get away from Lithuania where there were fewer options. I deliberately chose the Netherlands together with my boyfriend, especially because my boyfriend is a cycling enthusiast. I started as a temporary worker without plans, expectations, or ambitions but with a healthy dose of commitment.

Because I assumed it was temporary, I had no further ambitions or expectations, but I always committed myself 100%. In addition, I regularly provided ideas with improvement proposals, to work even faster and smarter. This was noticed by the Team Coordinators and Team Leaders because after more than a year I was offered a contract including promotion to Team Coordinator. I had not expected it at all and was very happy but also found it a difficult situation. Especially because I would suddenly be "above" my direct colleagues. At the time, it was not clearly communicated internally why I had been chosen, which caused some resistance. I found that difficult and very honest, it gave me some sleepless nights. Still, I started working as a TC with fresh courage. During the start, I was well guided and supported by fellow TC's and Team leaders. In the end, the tension was unnecessary. The colleagues I previously worked with were proud of the step I took, and they saw again what the growth opportunities are at Ingram if you show commitment. Plenty of opportunities! That gave me the confidence to look ahead, have ambition, and grow towards the position of Team Leader.

The power of a good team leader

My dad always said I have my heart in the right place [laughs]. I am open to everyone and give my team the space to be themselves. My team, therefore, feels comfortable enough to be sarcastic to me about the state of affairs in the workplace. Then we roll up our sleeves and get back to work. Honesty, respect, and transparency are therefore extremely important qualities of a good Team Leader.

I also like to be around people, as a team leader you must therefore be social, open to your employees, and be able to communicate clearly. I myself use a lot of humor and self-mockery and I notice that both direct colleagues and temporary workers, therefore, do not feel a barrier to asking me something. I also find this very important, that my colleagues dare to say or ask something without worry. When I had just started at Ingram, I felt a barrier to asking the team leader questions. Fortunately, a lot has changed for the better in five years. Now that I am performing this role myself, I make sure that I am ready for my team. For example, I involve the entire team in our meetings and stand-ups and I indicate that anyone, with any question, can always contact me. During my rounds on the shop floor, I make sure that I have a short chat with everyone to know how they feel and whether they are comfortable at work. Because if the team feels good about themselves, things automatically go better on the work floor.

Keep growing!

In the role of Team Leader, I have gained a lot of knowledge about the logistics processes in a short time, but my knowledge of people has also improved considerably. Yet I still see plenty of room to grow. Both substantively focused on the logistics processes and personal growth. I keep learning on a daily basis and I am quite critical of myself. 

Img 2658

The ability to be a little better every day than the day before gives me energy and motivates me to get the most out of myself. It's nice that I get that space at Ingram to keep growing. I started as a temporary worker and through my commitment and involvement, I was able to make the step to TC and TL. An example that absolutely everything is possible within Ingram and I like to convey that to colleagues in the workplace. If you have ambitions, speak up and I will help you.

What makes your heart beat faster?

My team! That is also where my greatest achievement lies. When I started as a Team Leader I changed teams. That took some getting used to and it felt like new again. The new team included several colleagues of different nationalities. It is quite a challenge to turn all those different personalities and nationalities into a well-oiled team. That's where I put the focus. By giving everyone enough attention, making jokes among themselves, and communicating openly, we have now created a pleasant working environment where everyone is equal. You notice this in the workplace, the atmosphere has improved considerably, colleagues no longer have a barrier to ask or report something to a team leader. This is also reflected in the positive results! That's what makes my logistical heart beat faster!

Are you a born leader with ambitions? We have your new challenge right here waiting for you!


Vlieg met ons mee over de 7 locaties in Nederland!

Werken voor mooie merken

Werken bij Ingram Micro betekent werken voor mooie merken zoals:

 

Jobalert aanmaken

Ontvang wekelijks de laatste vacatures in je mailbox

Vakgebieden

Voorwaarden