Ik kan mijn team de mogelijkheid geven om te groeien en dat vind ik gewoon geweldig.

Img 2725

English version below >>

Onze mensen zijn de hartslag van de organisatie, de kracht van Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services. Wij zijn enorm trots op onze talenten! Zij laten ons hart sneller kloppen. Zo ook Teamleider Justyna. Justyna is inmiddels al 5 jaar een vaste waarde voor Ingram. Waar ze begon als verlegen operator is ze inmiddels uitgegroeid tot een zelfverzekerde en toegankelijke Teamleider. Een mooi voorbeeld van de groei mogelijkheden bij Ingram Micro CLS. 

 

Justyna Bielak maakte vijf jaar geleden de spontane beslissing om na haar studie Biologie in Polen naar Nederland te komen. Het doel was om voldoende geld bij elkaar te sparen om een vervolgstudie in Warschau te volgen. Dat liep toch anders, want vijf jaar later is Justyna nog steeds aan het werk bij Ingram Micro CLS. Ze zag mogelijkheden om zichzelf te blijven ontwikkelen en te groeien als mens. Die mogelijkheden heeft ze gepakt! 

Img 2722


Moeilijk maar de beste keuze

Samen met mijn oudere zus heb ik besloten om na mijn studie Biologie een jaar te gaan werken in het buitenland. Een jaar hard werken en alles sparen, zodat ik in Warschau mijn vervolgstudie kon oppakken. Dat was het plan. In de eerste maanden had ik wel momenten van twijfel en dacht ik eraan om terug te gaan naar mijn ouders in Polen. Het is natuurlijk een flinke afstand, mijn ouders miste me en natuurlijk miste ik hen ook. Maar we hadden het goed in Nederland en hebben na goede afweging besloten om te blijven en onze toekomst in Nederland op te bouwen. Achteraf, de beste beslissing die ik op dat moment kon maken, want kort na het besluit om te blijven kreeg ik mijn vast contract aangeboden!

De start bij Ingram Micro CLS

Ik had geen logistieke ervaring voordat ik bij Ingram startte. Ik ben van mening dat je alles kunt leren als je het wilt. Het gaat om de juiste instelling. De start vond ik wel stressvol. Ik was in het buitenland en niemand praatte in mijn eigen taal. Ik moest wel even wennen aan de omgeving. Die spanning was echter weg na het ontmoeten van mijn Flex Coach. Ze was erg vriendelijk en maakte grapjes om het ijs te breken. Een open en vriendelijk persoon en dat gaf me direct een goed gevoel over de sfeer op de werkvloer. 

Ik was in het begin niet echt spraakzaam. Ik kwam gewoon binnen en deed mijn werk. Daarom ben ik erg blij dat ik werd opgemerkt ondanks dat ik niet echt sociaal was. Het gaf me een goed gevoel, ze erkenden mijn harde werk en dat leverde een vast contract op. Ik maakte tevens de stap van Order Picker naar Troubleshooter. Inmiddels werk ik vijf jaar bij Ingram en ben ik gegroeid naar de rol van Teamleider.

Img 2740

Stilstaan bij de groei

Vorig jaar, toen ik intern solliciteerde voor de rol teamleider, was ik mijn cv aan het updaten. Ik was oprecht verbaasd om te zien welke stappen ik had gezet in de korte tijd dat ik bij Ingram werk. Die groei was op papier plots mooi zichtbaar. Als ik terugkijk, kan ik het me haast niet voorstellen. Ik kwam naar Nederland om wat geld te verdienen en dat ik vijf jaar later een Teamleider functie zou uitvoeren in de logistiek had ik nooit voorzien. Ik ben een mooi voorbeeld van de groei die mogelijk is binnen Ingram, als je zelf maar wilt.

Zelf zit ik niet stil. Naast het werk bij Ingram volg ik momenteel een studie Finance & Accounting. Ik was altijd al sterk in wiskunde en daarom heb ik Finance gekozen. Zo blijf ik me ook in mijn persoonlijke leven ontwikkelen en behaal ik een diploma. Gezien de mogelijkheden bij Ingram, wie weet groei ik misschien wel naar een rol die past bij mijn Finance opleiding. Voorlopig focus ik me op mijn groei als Teamleider.

De rol van Teamleider

Inmiddels ben ik ruim een jaar Teamleider. Mijn rol is gericht op mijn medewerkers om ze te coachen en ondersteunen, zodat zij soepel hun werk kunnen uitvoeren. Ik wil dat mijn team zich op hun gemak voelt. Ik geef ze de kracht om het maximale uit zichzelf te halen door hun sterke punten te zien en hun zwakkere punten te ontwikkelen.

Naast de groei die mijn mensen doormaken, ben ik zelf ook gegroeid in mijn rol. De belangrijkste vaardigheden die ik heb ontwikkeld zijn goede luistervaardigheden en open staan voor mijn teamleden. Je moet goed kunnen luisteren en toegankelijk zijn. Het is belangrijk dat mijn mensen voor alles bij mij terecht kunnen, niet alleen voor werk gerelateerde zaken. Ik wil dat ze zich gehoord voelen.

Ik krijg alle ruimte, vrijheid en vooral vertrouwen van mijn manager om mijn team te organiseren, hun vaardigheden te laten groeien en ze op de beste manier te plannen. Uiteraard met de focus op efficiëntie. Naast mijn coachende rol ben ik ook druk met projecten gericht op continu verbeteren. Ik ga aan de slag met het uitwerken van ideeën die door het team zijn voorgesteld. Die ideeën zijn gericht op het optimaliseren van processen met een duidelijke focus op de medewerkers. Hoe we het werk nog makkelijker en efficiënter voor ze kunnen maken. Ik vind het gaaf dat ik in de rol van Teamleider het vertrouwen krijg om deze ideeën daadwerkelijk te implementeren.

Waar gaat jouw hart als Teamleider sneller van kloppen?

Je voelt het waarschijnlijk al aankomen, maar ik krijg echt energie van mijn team. Zij laten mijn hart sneller kloppen. Ik doe er alles aan om mijn team vooruit te helpen. Als ik dan een positieve reactie op de vloer zie, is dat geweldig! Ik maak ze sterker en zie ze groeien. Dat zie ik als een persoonlijk succes. Ik kan echt een verschil maken. 

Img 2726

De rol van Teamleider blijft een leuke uitdaging, omdat je met zoveel verschillende mensen te maken hebt. Iedereen is anders en ik wil heel graag weten wat hen drijft. Daarom neem ik mijn tijd en doe 1 op 1 sessies. Sommige collega's zijn open en makkelijk om mee in contact te komen, maar er zijn ook mensen die gesloten zijn en dat vraagt om een andere benadering. Dat zie ik als persoonlijke uitdaging. Hoe kan ik toch "binnen" komen om ze beter te leren kennen. Ik wil weten wat hun ambities zijn of wat ze willen ontwikkelen op werkgebied.

 Ik kan mijn team de mogelijkheid geven om te groeien en dat is gewoon geweldig. Ik zie hun potentieel op de vloer en ik kan ze echt vooruit helpen. Dat maakt mijn werk heel leuk!

Groei jij met ons mee?  

Word Teamleider Logistiek! Bekijk de vacature en solliciteer! >>>

Img 2743


Our people are the heartbeat of the organization, the strength of Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services. We are very proud of our talents! They make our hearts beat faster. This is also the case with Team leader Justyna. Justyna has been with for Ingram for 5 years now. Where she started as a shy operator, she has since grown into a confident and accessible Team Leader. A good example of the growth possibilities at Ingram Micro CLS.

Justyna Bielak made the spontaneous decision five years ago to come to the Netherlands after studying Biology in Poland. The goal was to save enough money to do a follow-up study in Warsaw. That turned out differently because five years later Justyna is still working at Ingram Micro CLS. She saw opportunities to develop and grow as a person. She has seized those opportunities with both hands!

Img 2725

Difficult but the best choice 

 After graduating in Biology, I decided to work abroad for a year with my older sister. A year of hard work and saving everything so that I could start my further studies in Warsaw. That was the plan. In the first months, I had some doubts and thought about going back to my parents in Poland. Of course, it is quite a distance, my parents missed me and of course, I missed them too. 

But we had a good time in the Netherlands and after careful consideration, we decided to stay and build our future in the Netherlands. In retrospect, the best decision I could make at that time because shortly after the decision to stay, I was offered my permanent contract!

The start at Ingram Micro CLS

I had no logistics experience before starting at Ingram. I believe you can learn anything if you want to. It's about the right attitude. I found the start stressful. I was abroad and no one spoke in my own language. I had to get used to the environment. However, that tension was gone after meeting my Flex Coach. She was very friendly and made jokes which broke the ice. An open and friendly person and that immediately gave me a good feeling about the atmosphere in the workplace.

I wasn't really talkative at first. I just came in and did my job. That is why I am very happy that I was noticed even though I was not really social. It made me feel good, they recognized my hard work and that resulted in a permanent contract. I also made the step from Order Picker to Troubleshooter. I have now been working at Ingram for five years and have grown into the role of Team Leader.

Reflect

Last year, when I internally applied for the Team leader role, I was updating my resume. I was genuinely amazed to see what steps I had taken in the short time I have been with Ingram. That growth was suddenly clearly visible on paper. When I look back, I can hardly imagine it. I came to the Netherlands to earn some money and I never foresaw that I would perform a Team Leader position in logistics five years later. I am a good example of the growth that is possible within Ingram if you want to.

Img 2726

I do not sit still. In addition to working at Ingram, I am currently studying Finance & Accounting. I have always been strong in mathematics and that is why I chose Finance. This is how I continue to develop myself in my personal life and I obtain a diploma. Given the possibilities at Ingram, who knows I might grow to a role that fits my Finance education. For the time being, I focus on my growth as a Team Leader.

The role of Team Leader

I have been a Team Leader for over a year now. My role is aimed at my employees to coach and support them so that they can perform at their best. I want my team to feel comfortable. I empower them to get the most out of themselves by seeing their strengths and developing their weaknesses.

In addition to the growth that my people are experiencing, I have also grown in my role. The most important skills I have developed are good listening skills and being open to my team members. You must be able to listen carefully and be accessible. My people can come to me for everything, not just work-related matters. I want them to feel heard.

I get all the space, freedom, and above all confidence from my manager to organize my team, grow their skills, and plan them in the best way. Of course with a focus on efficiency. In addition to my coaching role, I am also busy with projects aimed at continuous improvement. I will work on developing ideas proposed by the team. Those ideas are aimed at optimizing processes with a clear focus on employees. How we make work even easier and more efficient for them. I think it's cool that in the role of Team Leader I get the confidence to actually implement these ideas.

Img 2740


What makes your heart beat faster as a Team Leader?

You probably already feel it coming, but my team really gives me energy. They make my heart beat faster. I do everything I can to help my team move forward. Then when I see a positive response on the floor, that's great! I make them stronger and watch them grow. I see that as a personal success. I can really make a difference.

The role of Team Leader remains a fun challenge because you have to deal with so many different people. Everyone is different and I really want to know what drives them. That's why I take my time and do 1 on 1 sessions. Some colleagues are open and easy to get in touch with, but some people are closed and that requires a different approach. I see that as a personal challenge. How can I "come in" to get to know them better. I want to know what their ambitions are or what they want to develop in the field of work.

I can give my team the opportunities to grow and that's just great. I see their potential on the floor and I can really push them forward. That makes my job a lot of fun!


Groei met ons mee!


Vlieg met ons mee over de 7 locaties in Nederland!

Werken voor mooie merken

Werken bij Ingram Micro betekent werken voor mooie merken zoals:

 

Jobalert aanmaken

Ontvang wekelijks de laatste vacatures in je mailbox

Vakgebieden

Voorwaarden