"Alles is mogelijk bij Ingram en het mooiste is dat ik nu doe wat ik echt leuk vind"

Img 2394

English version below

Mateusz is vorig jaar gestart bij Ingram Micro CLS als operator. Inmiddels is hij onderdeel van de Control Room als Data Scientist, een functie die voorheen niet bestond. Het ontstaan van deze functie is onderdeel van het verhaal van Mateusz en daar willen we meer over weten! 

Data Scientist. Kun je me meer vertellen over deze nieuwe functie?

Als Data Scientist knoop ik alle juiste data aan elkaar en zorg ik ervoor dat we onze data zo slim mogelijk inzetten. Zo zorg ik ervoor dat onze Data Analisten en Control Room Specialisten over de juiste data beschikken. Ik haal zelf de data op uit de database en op basis van die data codeer ik realtime dashboards die direct inzichten geven in de lopende processen van het warehouse. Omdat de data realtime getoond wordt, kunnen we pro actief handelen in de Control Room. Daarnaast ben ik druk met de implementatie van A.I. en Machine Learning om ervoor te zorgen dat onze systemen en processen steeds slimmer worden en vooruit kijken. In de toekomst willen we bottlenecks voorkomen doordat we ze eerder zien aankomen. 

Interessant! Wat vind je zo leuk aan je functie?

Ik doe oprecht waar ik van houd. Het is mijn hobby en passie en nu dus ook mijn werk! Wat het werk voor mij zo leuk maakt is de data en de ruimte en vrijheid die ik krijg.

Ik kan snel stappen zetten en direct een positieve bijdrage leveren aan de organisatie. Toen ik in de functie van Data Scientist startte, ging ik net twee weken op vakantie. Beetje ongelukkige timing, maar mijn vakantie gaf me de energie om bij terugkomst direct te gaan knallen. 

Img 2372

Toen ik terugkwam heb ik in twee weken tijd de eerste dashboards ontwikkeld voor de Control Room. Ik ben daar erg trots op, omdat ik alles zelf heb gecodeerd en ontwikkeld. Ik heb de database connectie gemaakt, de juiste data opgehaald, de lay-out van de dashboards ontworpen en geprogrammeerd zodat de dashboards live data tonen. Toen ik mijn eerste dashboards presenteerde aan het Management Team waren ze erg blij met de resultaten.

Ik vind het tevens leuk om mijn collega’s te kunnen helpen het werk makkelijker te maken. Als operator en troubleshooter deed ik dat al door in Excel dashboards te maken waarmee we het inbound proces efficiënter hebben kunnen maken. Inmiddels weten de collega’s me wel te vinden en ontwikkel ik verschillende dashboards voor meerdere afdelingen binnen het warehouse van de Bijenkorf. Ik kijk ook naar de andere locaties van Ingram en heb gesprekken met collega’s uit Waalwijk. Zelfs internationaal heb ik contacten met zowel de IT afdeling in Polen als IoT ontwikkelaars in de V.S. Via Yammer sparren we over de mogelijkheden en implementatie van bijvoorbeeld A.I. en Machine Learning.

Img 2397


Gaaf om te horen! Je bent in het warehouse gestart als Operator. Hoe groei je van Operator naar Data Scientist?

Daar zit wel een verhaal achter, want oorspronkelijk kom ik uit Polen. Ik heb in Polen gestudeerd en de titel van Engineer gehaald. Na mijn studie ben ik als Service Business Intelligence bij The Acer Group gaan werken. Dit was een leuke baan en inspireerde me om mijn eigen IT onderneming te starten. Hoewel ik vol ambitie en energie ben gaan ondernemen was mijn bedrijf niet winstgevend en moest ik stoppen. Mijn verloofde stelde toen voor om in het buitenland te gaan werken. Ik was erg sceptisch en zag het niet direct zitten. Nederland is meer dan 1000 km weg van huis en ik beheers de taal niet. Ik heb daarom onderzoek gedaan, online artikelen gelezen en YouTube filmpjes bekeken. Wat ik las en zag stelde me gerust. Bovendien gingen vrienden van mijn verloofde ook naar het buitenland om te gaan werken. Na deze overweging dacht ik, waarom niet?!  Als het niet bevalt, zijn we ook zo weer weg.

Toen we in Nederland aankwamen, hadden we 2 opties voor werk. Bij het distributiecentrum van Jumbo of in het warehouse van Ingram Micro. Om de twee te vergelijken ben ik online gaan zoeken naar reviews. Op Poolse websites kwam Ingram Micro erg goed uit de bus. De reviews, gericht op het werk en werkgeverschap, waren erg positief en hebben mij overtuigd om te kiezen voor Ingram.

Toen ik startte als operator zei ik tegen mijn verloofde: in één maand maak ik promotie van operator naar troubleshooter. Dat was gelukt! Als troubleshooter loste ik al veel vraagstukken op en had ik meer contact met de Operations Managers. Ik raakte in gesprek met Thomas Kagie, de Operations Manager Inbound. We hebben het gehad over mijn achtergrond en kennis. Thomas zag potentie in mij en hij kwam toen met de vraag of ik mijn kennis niet kon toepassen in de Control Room. Ik heb mijn dashboards die ik had gemaakt voor afdeling Inbound laten zien aan de Manager van de Control Room. Hij was erg onder de indruk en zag potentie, maar helaas was er op dat moment geen vacature waar ik op geplaatst kon worden.

Ik baalde, maar het motiveerde me ook weer om aan de slag te gaan met de dashboards voor de Control Room. Ik ben in mijn eigen tijd, na mijn werk als troubleshooter, gaan werken aan de dashboards om te laten zien wat ik kan. Toen ik tevreden was heb ik een presentatie gemaakt en een meeting gepland met Thomas om mijn werk te presenteren. Toen de meeting plaatsvond, was niet alleen Thomas, maar het hele MT aanwezig. Ik heb mijn werk gepresenteerd en laten zien wat er mogelijk is, als ik de tijd en ruimte krijg om de dashboards door te ontwikkelen. Die presentatie was erg goed ontvangen. Zo goed dat ze me een baan hebben aangeboden in de Control Room in een nieuw gecreëerde functie!

Je hebt dus echt van je hobby je werk gemaakt, terwijl je een jaar geleden nog in het warehouse stond. Mooie ontwikkeling! Hoe zie je de toekomst voor je?

Ik ben erg trots op mijn groei binnen Ingram. Ik ben nog lang niet klaar en zie nog voldoende mogelijkheden om te groeien. Op dit moment word ik aangehaakt bij verschillende projecten zoals het mappen van de conveyors en de implementatie van A.I. Daarbij word ik ondersteund door Maxim, Business Unit Director en Anniek, Sr. Manager Business Development. We zitten samen op 1 lijn en denken na over toekomstige projecten waar ik mijn skills kan toepassen en van meerwaarde kan zijn.

Buiten het werk biedt mij deze baan meer mogelijkheden. Ik heb nu een vast contact en heb betere mogelijkheden op een hypotheek. Ik zou graag samen met mijn verloofde een huis kopen en een leven opbouwen in Nederland. De toekomst ziet er goed uit!

Bijenkorf Ingram Micro Tilburg

Kom ook jij het verschil maken bij Ingram Micro?

Onze klanten in de e-commerce blijven groeien en wij groeien mee! We zijn daarom continu op zoek naar nieuwe collega's die onze organisatie komen versterken. Benieuwd naar jouw mogelijkheden? Bekijk dan onze openstaande vacatures

Img 2394


"Everything is possible at Ingram and the best part is that I do what I really love"

A position that previously did not exist at Ingram Micro CLS is the position of Data Scientist. The origin of this position is related to the story of colleague Mateusz. When Mateusz started working at Ingram Micro last year, it was not as a Data Scientist but as an operator. A year later he is part of the Control Room in a position that did not exist before. We wanted to know more about this great story!

Data Scientist. Can you tell me more about this new position?

As a Data Scientist, I connect all the right data and make sure that we use our data as smartly as possible so that my colleagues can come up with new insights and new solutions.

I retrieve the data from the database myself and on the basis of that data I code real-time dashboards that provide direct insights into the running processes of the warehouse. Because the data is shown in real time, we can act proactively in the Control Room. In addition, I am busy with the implementation of A.I. and Machine Learning to ensure that our systems and our processes are becoming ever smarter. In the future we will therefore prevent bottlenecks because we see them coming sooner.

Interesting! What do you like about your position?

I sincerely do what I love, it is my hobby and passion but now also my job! What makes the work so enjoyable for me is of course the data, but also the space and freedom that I get to do my job.

I can take steps quickly and immediately make a positive contribution to the organization. When I started in the position of Data Scientist I went on vacation for two weeks. Slightly unfortunate timing, but when I returned, I developed the first dashboards for the Control Room in two weeks. 

Img 2372

I am very proud of that because I coded and developed everything myself. I made the database connection, retrieved the correct data, designed and programmed the layout of the dashboards so that the dashboards show live data. When I presented my first dashboards to the management team, they were very happy with the results. 

I also enjoy being able to help my colleagues make work easier. As an operator and troubleshooter, I already did this by creating dashboards in Excel that enabled us to make the inbound process more efficient. My colleagues now know where to find me and I am developing various dashboards for multiple departments within the warehouse of de Bijenkorf. I also look at Ingram's other locations and have conversations with colleagues from Waalwijk. Even internationally I have contacts with both the IT department in Poland and IoT developers in the US. Via Yammer we discuss the possibilities and implementation of, for example, A.I. and Machine Learning.

Img 2397


That is awesome! You started in the warehouse as an Operator. How did you grow from Operator to Data Scientist?

There is a story behind that because originally I come from Poland. I studied in Poland and obtained the title of engineer. After my studies I started working as a Service Business Intelligence at The Acer Group. This was a great job and inspired me to start my own business. Although I started entrepreneurship full of ambition and energy, my IT company was not profitable and I had to stop. My fiancé then suggested that we go abroad to work. I was very skeptical at first. The Netherlands is more than 1000 km away from home and I do not speak the language. That is why I have done research, read online articles and watched YouTube videos. What I saw reassured me. In addition, friends of my fiancé also went abroad to work. So after this consideration I thought why not! If we don't like it, we'll be back in no time.

When we arrived in the Netherlands we had 2 options for work. At the Jumbo distribution center or in the Ingram Micro warehouse. To compare the two, I started looking online for reviews. Ingram Micro came out very well on Polish websites. The reviews, aimed at work and employer ship, were very positive and convinced me to choose Ingram.

When I started as an operator, I said to my fiancé: in one month I will be promoted from operator to troubleshooter. And I did! As a troubleshooter I already solved many issues and had more contact with the Operations Managers. I got into conversation with Thomas Kagie, the Operations Manager Inbound. We talked about my background and knowledge. Thomas saw potential in me and he then asked if I could apply my knowledge in the Control Room. I showed my dashboards that I had made for the Inbound department to the manager of the Control Room. He was very impressed and saw potential but unfortunately at that time there was no vacancy.

I was disappointed, but it also motivated me to get started with the dashboards for the Control Room anyway. In my own time, after work as a troubleshooter, I started working on the dashboards to show what I can do. When I was satisfied I made a presentation and scheduled a meeting with Thomas to present my work. When the meeting took place, not only Thomas, but the entire Management Team was present. I showed my work and showed what is possible if I get the time and space to optimize the dashboards. That presentation was very well received, so much so that they offered me a job in the Control Room!

So you really turned your hobby into your work while you were still in the warehouse a year ago. Nice development! How do you envision the future?

I am very proud of my growth within Ingram. I am far from finished and I still see plenty of opportunities to grow. At the moment I am involved in various projects such as mapping the conveyors and the implementation of A.I. I am supported by Maxim, Business Unit Director and Sr. Manager Business Development Anniek. We are in line together and think about future projects where I can apply my skills and add value.

Outside of work I am building a life in the Netherlands. I now have a fixed contact and I have better options for a mortgage. I would like to buy a house with my fiancé and build a life in the Netherlands. So the future looks bright!

Vlieg met ons mee over de 7 locaties in Nederland!

Werken voor mooie merken

Werken bij Ingram Micro betekent werken voor mooie merken zoals:

 

Jobalert aanmaken

Ontvang wekelijks de laatste vacatures in je mailbox

Vakgebieden

Voorwaarden